Haderslev Gymnastikforening

Vedtægter


Navn.
Foreningens navn er Haderslev Gymnastikforening
Stiftet den 24. januar 1891
Hjemsted i Haderslev

Formål og opgaver.
Foreningens formål er at skabe kendskab til bevægelse igennem gymnastik og idræt for derigennem at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

Tilslutning.
Foreningen er tilsluttet DGI og dermed undergivet DGI´s vedtægter.

Hvem kan optages.
Som aktiv medlem kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.
Som støttemedlem kan enhver optages

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder en grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Foreningens ledelse.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden vælges for 1 år ad gangen og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

Valgbar er et hvert aktivt medlem, der er fyldt 15 år.

Kontingent.
Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen.

Økonomisk hæftelse.
Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med dens respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Foreningens højeste myndighed.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i 3. kvartal. Generalforsamlingen skal bekendtgøres i den lokale dagspresse og/eller elektronisk samt for medlemmerne gennem medlemsregistreringssystemet med skriftlig angivelse af dagsordenen.
Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret samt én forældre pr. medlem under 15 år.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen) dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de angivne gyldige stemmer for forslaget.

Såfremt et medlem ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning.

Ordinær generalforsamling.
Valg af dirigent.

Aflæggelse af beretninger.

Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af:

Formand

Bestyrelsesmedlemmer.

2 bestyrelsessuppleanter.

2 revisorer.

2 revisorsuppleanter.

Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

Underskrift
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden., Ved køb, salg eller pant-sætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån skal underskrivelse finde sted af den samlede bestyrelse.

Forretningsorden/konstituering.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Vedtagelse i bestyrelsen.
Ved vedtagelse i bestyrelsen kræver det, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

Protokol.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger såvel ved generalforsamling som ved bestyrelsesmøder.
Protokollen underskrives af formanden og protokolføreren (sekretæren) ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Regnskabsår.
Foreningens regnskabsår går fra den 1/7 til den 30/6. Senest en måned før generalforsamlingen afgiver bestyrelsen (kassereren) driftsregnskab og status til revisorerne.

Opløsning.
Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor (se indkaldelse §10).

I tilfælde af at foreningen opløses, tilfalder den evt. formue idræts- og ungdomsarbejdet i Haderslev Kommune.


Således vedtages på generalforsamlingen d. 4. november 2021
Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem
Kalender
Besøg vores side
Haderslev Gymnastikforening | Simmerstedvej 51 | 6100 Haderslev |